การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การหมุนเวียน เรียนรู้งาน

 

              หอสมุดเป็นหน่วยงานบริการ จำเป็นต้องมีบุคลากรประจำจุดบริการตลอดเวลา

หากบุคลากรประจำไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ต้องมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานทดแทนได้ ดังนั้น

หอสมุด จึงได้ดำเนินกิจกรรมหมุนเวียนเรียนรู้งาน  มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว อย่างไรก็ตาม

การมีบุคลากรทดแทนงาน มีความจำเป็นสำหรับทุกกลุ่มงาน  จึงได้ถอดองค์ความรู้เรื่อง

การหมุนเวียนเรียนรู้งาน ให้กับกลุ่มงานอื่นในสำนักฯ มีขั้นตอนดังนี้

 web.jpg