การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง ขอซื้อขอจ้างอย่างไร ให้ปลอดภัย

 

           ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน

  ช่วยให้การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการอย่างถูกต้อง เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด

  จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 web2-01.jpg

 

วีดีโอสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน