การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการงานเอกสาร

 PR KM2 01

 

ขั้นตอนการใช้งานแบบฟอร์มโดยใช้ Adobe Acrobat

 

ขั้นตอนการสร้างแบบฟอร์มโดยใช้ Google Form

 

 

แนวปฏิบัติที่ดี กิจกรรม การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการงานเอกสาร