การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เพื่อบริหารจัดการสำนักงานอัจฉริยะ

 

 

1383_Converted-01.jpg

 

สื่อ Infographic